مسئول دفتر ریاست دانشکده

                                       
                 
                                                      مهندس امیر زمانی ششکل
  مسئول دفتر ریاست دانشکده
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

                                                                                                                                   

 

 

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۸